Three-and-a-half million South Africans (about 6% of the population) live with either type 1 or type 2 diabetes. However, many of these cases go undiagnosed. Symptoms can be mild or difficult to recognize, and may develop gradually.

It takes on average seven years for a person to get diagnosed with diabetes for the first time. The result is that about 30% of people with type 2 diabetes have already developed complications by the time they’re diagnosed.

Diabetes complications are serious and include heart disease, stroke, blindness, amputations and kidney failure. In most cases, these complications could have been avoided entirely by early diagnosis and proper treatment.

What puts you at risk?
There’s an explosion in the number of people with newly diagnosed type 2 diabetes around the globe. It’s estimated that 347 million people worldwide have diabetes, 90% of which have type 2 diabetes.

How to manage your diabetes
People at risk for type 2 diabetes can delay and even prevent this condition by following a healthy lifestyle. This same lifestyle will keep your diabetes in check if you’ve already been diagnosed. This involves:

- Regular blood-glucose checks
- Following a healthy diet
- Managing your blood pressure and cholesterol levels
- Maintaining a healthy weight
- Staying active
- Not smoking

 What is Diabetes?
Diabetes is a chronic metabolic disorder that affects the body’s ability to manufacture and use insulin.  Insulin is a hormone produced by the pancreas to control blood sugar. Diabetes can be caused by too little insulin, resistance to insulin, or both. The role of insulin is to move glucose from the bloodstream into muscle, fat, and liver cells, where it can be used as fuel.  Several things happen when food is digested: A sugar called glucose enters the bloodstream. Glucose is a source of fuel for the body. An organ called the pancreas makes insulin.  Diabetes increases the risk of blindness, heart disease, kidney failure, neurological disease and other conditions. There are three main types of diabetes; Type 1, Type 2 and Gestational diabetes.

Miracle Magnesium for DIABETES.
Magnesium is essential for the production, function and transport of insulin.  Common complications of Diabetes that relate to Magnesium deficiency and indicate the need for supplementation with Miracle Magnesium Oil and Magnesium Clear Gel include:  eczema, nerve damage, which mostly affects the feet, with symptoms of numbness, tingling, burning and pain; atherosclerosis and heart attacks;  damage to small blood vessels in the eyes and kidneys, causing loss of vision (diabetes is the leading cause of blindness in adults); kidney disease and diabetic foot ulcers, with increased susceptibility of infection, gangrene and untimely amputation.  Supplementing with Miracle Magnesium Oil and Magnesium Clear Gel may prevent and treat many of these symptoms related to Diabetes.

“Psoriasis may be related to Diabetes”

“Patients on Cholesterol on Blood Pressure medication show a 12% greater chance of developing Diabetes. 
People with Diabetes have a higher chance of struggling with poor sexual performance.”

Miracle Magnesium Diabetes and Magnesium Clear Gel Benefits:

·         Regulates pancreatic function

·         Hypoglycemic properties

·         Balances blood sugar levels

·         Acts as natural insulin

·         Improves blood circulation

Satisfied Customers

Miracle Magnesium cured my Diabetes

“I was a Diabetic and had hypertention.  I started using Miracle Magnesium Oil and Miracle Magnesium Blue Spray about a two years ago and when the Gels were released I started to use the Miracle Magnesium Clear Gel and the Magnesium Inflama Gel together with it.  I am not on medication for diabetes or hypertenstion anymore as my doctor removed it due to the fact that I don’t have those conditions anymore.  These products are the best and I won’t exchange it for anything else.”  Dawood Fortune

“Na 10 jaar op medikasie vir Diabetes gebruik ek reeds 3 maande Miracle Magnesium Oil. Ek het my medikasie verminder, maar die suiker bly konstant.”  Michael Luff

“Dit werk baie goed vir brand voete, veroorsaak as gevolg van Diabetes.”  S. van Rooyen

“Dit werk! My cholesterol is weer normaal, hoef niks meer te drink nie, my man is ‘n diabeet, en dit bring sy suikervlak af...jy moet dit lank gebruik om te weet dit werk. ‘n Dag of week gaan niks help nie. En ja,, dit hang ook van persoon af, wat vir my werk, werk nie noodwendig vir jou nie. Ons gebruik dit al 2jaar! Wonderlik!” Cilnette Kruger

Is Miracle Magnesium Oil getoets?

Suid-Afrika se gewildste Magnesium, want dit WERK!

'n Onafhanklike toets gedoen deur die Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde(SABS), het bewys dat Miracle Magnesium Oil™ wel Magnesium bevat, asook ekstra minerale soos Kalsium, Kalium ("Potassium"), Borium ("Boron"), Seleen en Sink.

Wat se dokters van Magnesium:

"Die hoeveelheid navorsing wat gedoen is op magnesium is verbysterend. Om net na die huidige navorsingsfeite te kyk, het ek deur duisende bladsye wetenskaplike studies gesif.  Elk wat begin met die erkenning dat magnesium terapeuties van waarde is vir 'n magdom van simptome soos angstigheid, paniekaanvalle, asma, hoë cholesterol, bloedklonte, hoë bloeddruk, rustelose bene, lae bloedsuiker, spatare, hoofpyn, migraine, sinusitis, depressie, diabetes, ontgifting, moegheid, hartsiektes, slapeloosheid, niersiekte, en osteoporose" - Dr. Carolyn Dean

 "Meeste moderne hartsiektes word deur 'n magnesium-tekort veroorsaak" - Dr. Mildred S. Seelig, MD, MPH, skrywer van "The Magnesium Factor"

"Studies het bewys dat 90% van individue wat tipe 2 diabetes het, baie lae vlakke van intrasellulere magnesium toon." - Dr. Zachary T. Bloomgarden, MD, Endokrinoloog.

"Navorsing het die verhouding tussen lae vlakke magnesium en kardiovaskulere siektes sonder enige twyfel gedemonstreer. So baie pasiente met hoë bloeddruk kan baat by die inname van magnesium." - Dr. Julian Whitaker, MD, een van Amerika se bekendste dokters van geintegreerde medisyne.

Dr. Linda Rapson, spesialiseer in die behandeling van chroniese pyn. "Ongeveer 70% van my pasiente wat kla van spierpyn, krampe en moegheid toon tekens van 'n magnesiumtekort. Dit mag te goed klink om waar te wees, maar dit is 'n feit. Magnesium werk vir diegene met fibromialgie, migraine en hardlywigheid. Die wetenskaplike gemeenskap sal kennis moet neem van die belangrikheid van Magnesium". - Dr. Linda Rapson, MD, CAFCI, Mediese Direkteur.

 "Daar is definitief 'n verband tussen 'n magnesiumtekort en siektes soos diabetes en hoë bloeddruk." - Dr. Lawrence Resnick, MD, Cornell-Universiteit "Magnesium het meer ongeneeslike en misterieuse simptome opgelos as enige ander mineraal wat ek waargeneem het in 31 jaar in my praktyk." - Dr. Sherry Rogers, MD, skrywer van "Depression: Cured at Last"

"Dyspierbeserings kan vermy word met magnesium. Vloeibare Magnesiumchloried kan eenvoudig aangespuit word en ingevryf word aan 'n beseerde hakskeensening om swelling te verminder. Magnesium-aanvullings is die beste wat jy kán doen om jouself te beskerm teen, of te help met die herstel van sportbeserings." - Dr Jeff Schutt, Chiropraktisyn en 'n instrukteur vir die "National Strength and Conditioning Association".

Mediese-kliniese-toetse op Magnesium

KOLONKANKER  333,510 mense, waarvan 7,435 kolonkanker het, het 200 mg - 270 mg magnesium per dag ontvang in sewe opvolg-studies.             

Magnesium het verbetering getoon by die eerste studie. Regdeur tot die einde van die sewende studie en daar was 18 verbeteringe met die behandeling van orale magnesium.

Eur J Gastroenterol Hepatol.

Meer as 1 miljoen mense gebruik reeds Miracle Magnesium Oil TM, en het resultate met hoofpyn, diabetes, hoë bloeddruk, hoë cholesterol, spatare, sooibrand, rustelose bene, pyn en vele meer

 Is Miracle Magnesium Oil tested?

South Africa’s most popular Magnesium, because it WORKS!

An independent test done by the South-African Bureau of Standards (SABS), has proven that Miracle Magnesium Oilcontains Magnesium, as well as extra minerals, such as Calcium, Potassium, Boron and Zink.

What do doctors say about Magnesium?

"The amount of research done on Magnesium is staggering. Just to look at the current research facts, I had to look through thousands of scientific studies. Each starts with reorganizing that Magnesium aids in a large number of symptoms such as anxiety, panic attacks, asthma, high cholesterol, blood clots, high blood pressure, restless legs, low blood sugar, varicose veins, headache, migraine, sinusitis, depression, diabetes, detoxification, fatigue, heart disease, sleeplessness, kidney disorders and osteoporosis." - Dr. Carolyn Dean

 "Most modern heart diseases, are caused by a Magnesium deficiency" - Dr. Mildred S. Seelig, MD, MPH, writer of "The Magnesium Factor"

"Studies have shown, that 90% of individuals with type 2 diabetes, have a low count of intercellular Magnesium." - Dr. Zachary T. Bloomgarden, MD, Endocrinologist.

"Studies have shown, that there is a direct link between low levels of Magnesium and Cardiovascular disease. This means that patients with high blood pressure, can miraculously gain by the intake of Magnesium." - Dr. Julian Whitaker, MD, one of America’s most famous doctors of integrated medicine.

Dr. Linda Rapson, specializes in the treatment of chronic pain. "An average of 70% of my patients who complain about muscle pain, cramps and fatigue, show signs of a severe Magnesium deficiency. It may sound too good to be true, but it is a fact. Magnesium works for those with fibromagia, migraine and constipation. The scientific community must note the importance of Magnesium." - Dr. Linda Rapson, MD, CAFCI, Medical Director.

 "There is definitely a direct relationship between Magnesium deficiency and conditions such as diabetes and high blood pressure." - Dr. Lawrence Resnick, MD, Cornell-University

"Magnesium has resolved more incurable and mysterious symptoms than any other mineral that I have ever seen in 31 years in my practise - Dr. Sherry Rogers, MD, writer of "Depression: Cured at Last"

"Hamstring injuries can be prevented with Magnesium. Liquid Magnesium chloride can simply be sprayed on and rubbed in. Magnesium- supplementation is the best you can do to protect yourself against, or to recover from sports injuries." - Dr Jeff Schutt, Chiropractor and instructor for the "National Strength and Conditioning Association".

 Medical-Clinical-Tests on Magnesium

Colon cancer – 333,510 individuals, of which 7,435 have colon cancer, ingested 200 mg - 270 mg magnesium per day, for seven continued studies.         

Magnesium has showed improvement at the first study, through to the seventh stydy, and it showed 18 improvements with the treatment of oral Magnesium. Eur J Gastroenterol Hepatol.

More than 1 million people are already using Miracle Magnesium Oil™, and have results with headache, diabetes, high blood pressure, varicose veins, heartburn, restless legs, pain and much more.

 

Miracle Magnesium Gel Absorbed Through The Skin Provides Added Benefits Combined With Oral Miracle Magnesium Oil

 

The Benefits of Miracle Magnesium Oil

Magnesium is the most important mineral and is involved in more than 350 enzymatic bodily processes.  The typical western diet does not supply sufficient Magnesium.  Multiple health benefits of Magnesium include transmission of nerve impulses, body temperature regulation, detoxification, energy production, and the formation of healthy bones and teeth.
Health specialists have always emphasized the importance of including enough amounts of Vitamins and Minerals in our daily diet.   Zinc, Calcium, and Magnesium are three of the most important Minerals our body needs for good health.   Magnesium aids in the absorption of Calcium, while Zinc actively supports the body’s immune system.  Women of all ages benefit from the intake of Magnesium.  Besides preventing Osteoporosis,  Magnesium health benefits in women include relief from symptoms of Menopause and Premenstrual Syndrome (PMS).   It also minimizes the risk of premature labour.   The other important health benefits of Magnesium include protein synthesis, relief from bronchospasm (constricted airways) in the lungs, and improvement of thyroid function.  It boosts the bio-availability of Vitamin B6 and Cholesterol, improves muscle functioning, Insomnia, Heart attacks, Hypertension, Constipation, Migraines, Kidney Stones, and Gallstones

Bloedsuiker gestabiliseer en blase is weg

Ek het 3 jaar terug begin om Miracle Magnesium Oil en Miracle Magnesium Blue Spray te gebruik vir Diabetes en Hoe Bloeddruk, ek het ook verharding van die hart wande gehad.  Nadat dokters in Johannesburg 8 stens in my hart gesit het, het ek baie pyn in my nek en skouers gehad.  Fisioterapie het dit net vererger.  My dogter het Magnesium Inflama Sspray aan my gepos.  Dit was uitstekend en die pyn het sommer gou verbeter en weggegaan.    Paar maande gelede het my voete vol blase uitgeslaan as gevolg die Diabetes.  Tweede toon wou nie heel nie en die dokters wou na 4 mande dit amputeer.  My dogter het toe vir my die Miracle Magnesium Blue Spray en Miracle Magnesium Oil gepos – My toon het heeltemal toegegroei en herstel.  My bloedsuiker is ook nou meer stabiel omdat nou daagliks die Miracle Magnesium Blue Spray onder my voete spuit en natuurlik die Miracle Magnesium Oil drink. Baie dankie vir hierdie wonderlike produk

Anthony Reabow (Tony)

Magnesium may Reverse Osteoporosis

Multiple research studies conducted have suggested that calcium supplemented with magnesium improves bone mineral density. Magnesium deficiency alters calcium metabolism and the hormones that regulate calcium, resulting in osteoporosis. Intake of recommended levels of magnesium is important because it averts osteoporosis.

Magnesium Assists With Better sleep

The sleep regulating hormone melatonin is disturbed when Magnesium is deficient. Furthermore, Magnesium brings balance and controls stress hormones. Stress and tension are often reasons why people suffer from insomnia in the first place.

Magnesium regulates high blood pressure (Hypertension)

Magnesium plays a key role in regulating blood pressure naturally. Magnesium supplements and a diet including plenty of fruits and vegetables, which are good sources of potassium and magnesium, are consistently associated with lowering blood pressure.

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.