Is Miracle Magnesium getoets?

Suid-Afrika se gewildste Magnesium, want dit WERK!

'n Onafhanklike toets gedoen deur die Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde(SABS), het bewys dat Miracle Magnesium™ wel Magnesium bevat, asook ekstra minerale soos Kalsium, Kalium ("Potassium"), Borium ("Boron"), Seleen en Sink.

 

Wat se dokters van Magnesium:

"Die hoeveelheid navorsing wat gedoen is op magnesium is verbysterend. Om net na die huidige navorsingsfeite te kyk, het ek deur duisende bladsye wetenskaplike studies gesif.  Elk wat begin met die erkenning dat magnesium terapeuties van waarde is vir 'n magdom van simptome soos angstigheid ,paniekaanvalle, asma, hoe cholesterol, bloedklonte, hoe bloeddruk, rustelose bene, lae bloedsuiker, spatare, hoofilyn, migraine, sinusitis, depressie, diabetes, ontgifting, moegheid, hartsiektes, slapeloosheid, niersiekte, en osteoporose" - Dr. Carolyn Dean

 "Meeste moderne hartsiektes word deur 'n magnesium-tekort veroorsaak" - Dr. Mildred S. Seelig, MD, MPH, skrywer van "The Magnesium Factor"

"Studies het bewys dat 90% van individue wat tipe diabetes het, baie lae vlakke van intrasellulere magnesium loon." - Dr. Zachary T. Bloomgarden, MD, Endokrinoloog.

"Navorsing het die verhouding tussen lae vlakke magnesium en kardiovaskulere siektes sonder enige twyfel gedemonstreer. So baie pasiente met hoe bloeddruk kan baat by die inname van magnesium." - Dr. Julian Whitaker, MD, een van Amerika se bekendste dokters van geintegreerde medisyne.

Dr. Linda Rapson, spesialiseer in die behandeling van chroniese pyn. "Ongeveer 70% van my pasiente wat kla van spierpyn, krampe en moegheid toon tekens van 'n magnesiumtekort. Dit mag te goed klink om waar te wees, maar dit is 'n feit. Magnesium werk vir diegene met fibromialgie, migraine en hardlywigheid Die wetenskaplike gemeenskap sal kennis moet neem van die belangrikheid van Magnesium". - Dr. Linda Rapson, MD, CAFCI, Mediese Direkteur.

 "Daar is definitief 'n verband tussen 'n magnesiumtekort en siektes soos diabetes en hoe bloeddruk." - Dr. Lawrence Resnick, MD, Cornell-Universiteit "Magnesium het meer ongeneeslike en misterieuse simptome opgelos as enige ander mineraal wat ek waargeneem het in 31 jaar in my praktyk." - Dr. Sherry Rogers, MD, skrywer van "Depression: Cured at Last"

"Dyspierbeserings kan vermy word met magnesium. Vloeibare Magnesiumchloried kan eenvoudig aangespuit word en ingevryf word aan 'n beseerde hakskeensening om swelling te verminder. Magnesium-aanvullings is die beste wat jy kán doen om jouself te beskerm teen, of te help met die herstel van sportbeserings." - Dr Jeff Schutt, Chiropraktisyn en 'n instrulcteur vir die "National Strength and Conditioning Association".

 

Mediese-kliniese-toetse op Magnesium

KOLONKANKER  333,510 mense, waarvan 7,435 kolonkanker het, het 200 mg - 270 mg magnesium per dag ontvang in sewe opvolg-studies.             

Magnesium het verbetering getoon by die eerste studie. Regdeur tot die einde van die sewende studie was daar `18 verbetering met die behandeling van orale magnesium.

Eur J Gastroenterol Hepatol.

 

Meer as 1 miljoen mense gebruik reeds Miracle MagnesiumTM, en het resultate met hoofpyn, diabetes, hoe bloeddruk, hoe cholesterol, spatare, sooibrand, rustelose bene, pyn en vele meer

 

 

 

 Is Miracle Magnesium tested?

South Africa’s most popular Magnesium, because it WORKS!

An independent test done by the South-African Burro of Standards (SABS), has proven that Miracle Magnesiumcontains Magnesium, as well as extra minerals, such as Calcium, Potassium, Boron and Zink.

 

What does doctors say about Magnesium?

"The amount of research done on Magnesium is stagaring. Just to look at the current research facts, I had to look through thousands of scientific studies. Each that starts with reorganization that Magnesium aids a large amount of symptoms such as anxiety, panic attacks, asthma, high cholesterol, blood clots, high blood pressure, restless legs, low blood sugar, varicose veins, headache, migraine, sinusitis, depression, diabetes, detoxification, fatigue, heart disease, sleeplessness, kidney disorders and osteoporosis." - Dr. Carolyn Dean

 "Most modern heart diseases, are caused by a Magnesium deficiency" - Dr. Mildred S. Seelig, MD, MPH, writer of "The Magnesium Factor"

"Studies have shown, that 90% of individuals with type 2 diabetes, has a low count of intercellular Magnesium." - Dr. Zachary T. Bloomgarden, MD, Endocrinologist.

"Studies have shown, that there is direct link between a low levels of Magnesium and Cardiovascular disease. This means that patients with high blood pressure, can miraculously gain by the intake of Magnesium." - Dr. Julian Whitaker, MD, one of America’s most famous doctors of integrated medicine.

Dr. Linda Rapson, specializes in the treatment of chronic pain. "An average of 70% of my patients who complain about muscle pain, cramps and fatigue, show signs of a severe Magnesium deficiency. It may sound to good to be true, but it is a fact. Magnesium works for those with fibromagia, migraine and constipation. The scientific community must note the importance of Magnesium." - Dr. Linda Rapson, MD, CAFCI, Medical Director.

 "There is definitely a direct relationship between Magnesium deficiency and conditions such as diabetes and high blood pressure." - Dr. Lawrence Resnick, MD, Cornell-University

"Magnesium has resolved more incurable and mysterious symptoms than any other mineral that I have eve seen in 31 years in my practise - Dr. Sherry Rogers, MD, writer of "Depression: Cured at Last"

"Hamstring injuries can be prevented with Magnesium. Liquid Magnesium chloride can simply be sprayed on and rubbed in. Magnesium- supplementation is the best you can do to protect yourself against, or to recover from sports injuries." - Dr Jeff Schutt, Chiropractor and instructor for the "National Strength and Conditioning Association".

 

Medical-Clinical-Tests on Magnesium

Colon cancer – Of the 333,510 individuals, which 7,435 has colon cancer, ingested 200 mg - 270 mg magnesium per day, for seven continued sessions.         

Magnesium has showed improvement at the first study, through to the seventh stydy, and it showed 18 improvements with the treatment of oral Magnesium. Eur J Gastroenterol Hepatol.

 

More than 1 million people are already using Miracle Magnesium™, and has results with headache, diabetes, high blood pressure, varicose veins, heartburn, restless legs, pain and much more.

 

 

Miracle Magnesium Gel Absorbed Through The Skin Provides Added Benefits Combined With Oral Miracle Magnesium Oil

 

The Benefits of Magnesium

 

Magnesium is the most important mineral and is involved in more than 350 enzymatic bodily processes.  The typical western diet does not supply sufficient Magnesium.  Multiple health benefits of Magnesium include transmission of nerve impulses, body temperature regulation, detoxification, energy production, and the formation of healthy bones and teeth.
Health specialists have always emphasized the importance of including enough amounts of Vitamins and Minerals in our daily diet.   Zinc, Calcium, and Magnesium are three of the most important Minerals our body needs for good health.   Magnesium aids in the absorption of Calcium, while Zinc actively supports the body’s immune system.  Women of all ages benefit from the intake of Magnesium.  Besides preventing Osteoporosis,  Magnesium health benefits in women include relief from symptoms of Menopause and Premenstrual Syndrome (PMS).   It also minimizes the risk of premature labour.   The other important health benefits of Magnesium include protein synthesis, relief from bronchospasm (constricted airways) in the lungs, and improvement of thyroid function.  It boosts the bio-availability of Vitamin B6 and Cholesterol, improves muscle functioning, Insomnia, Heart attacks, Hypertension, Constipation, Migraines, Kidney Stones, and Gallstones.

 

 

Miracle Magnesium cured my Diabetes

I was a Diabetic and had hypertention.  I started using Miracle Magnesium Oil and Miracle Magnesium Blue Spray about a two years ago and when the Gels were released i started to use the Miracle Magnesium Clear Gel and the Magnesium Inflama Gel together with it.  I am not on medication for diabetes or hypertenstion anymore as my doctor removed it due to the fact that i dont have those conditions anymore.  These products are the best and i wont exhange it for anything else.

Dawood Fortune

Magnesium treats migraines, insomnia, and depression

The numerous magnesium health benefits also include the treatment of migraines, insomnia, and symptoms of depression. Magnesium is also known to cure severe forms of psychiatric dysfunctions including panic attacks, stress, anxiety, and undue agitations. Magnesium supplements considerably reduce the severity of such attacks and may also help in reducing the rate of recurrence.

Magnesium Assists With Better sleep

The sleep regulating hormone melatonin is disturbed when Magnesium is deficient. Furthermore, Magnesium brings balance and controls stress hormones. Stress and tension are often reasons why people suffer from insomnia in the first place.

Magnesium regulates high blood pressure (Hypertension)

Magnesium plays a key role in regulating blood pressure naturally. Magnesium supplements and a diet including plenty of fruits and vegetables, which are good sources of potassium and magnesium, are consistently associated with lowering blood pressure.

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.